gallery

วิธีการทาฟลูออไรด์วานิช

ไม่มีความจำเป็นต้องขัดฟันก่อนทา เพียงแต่เช็ดฟันให้แห้ง ด้วยสำลีหรือผ้าก๊อซ และทาฟลูออไรด์วานิชด้วยก้านสำลีหรือพู่กันแบบใช้แล้วทิ้ง เวลาที่ใช้ทาฟลูออไรด์วานิช 1-4 นาที ขึ้นกับจำนวนฟันน้ำนมในช่องปาก ฟลูออไรด์วานิชสามารถแข็งตัวได้ในภาวะที่มีความชื้น เมื่อแข็งตัวจะมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์มสีน้ำตาลเหลือง แข็งตัวเร็วในเวลาไม่กี่วินาที

จากการศึกษาทางคลินิกพบว่า ผลในการป้องกันฟันผุในฟันน้ำนม อยู่ระหว่างร้อยละ 7-44 ฟลูออไรด์วานิชให้ผลในการป้องกันฟันผุด้านบดเคี้ยวและด้านประชิด ไม่ต่างจากด้านผิวเรียบ ฟลูออไรด์วานิชเหมาะสมที่จะนำมาใช้ ในเด็กเล็กที่มีความเสี่ยงต่อฟันผุสูง ควบคู่ไปกับกลวิธีในการส่งเสริมทันตสุขภาพ

ถึงแม้ว่าฟลูออไรด์วานิชจะมีความเข้มข้นของฟลูออไรด์สูง แต่จากการศึกษาพบว่ามีปริมาณที่ใช้โดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.3-0.5 มิลลิลิตร ต่อครั้ง (มีฟลูออไรด์เท่ากับ 6.8-11.3 ก.) ซึ่งจะมีปริมาณฟลูออไรด์ไม่เกินระดับที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อร่างกาย (ไม่เกิน 5 มก./กก.) จึงมีความปลอดภัยสำหรับการป้องกันฟันผุ อย่างไรก็ตาม ฟลูออไรด์วานิชมีความเข้มข้นของฟลูออไรด์สูง การนำไปใช้ในเด็กเล็กควรใช้ด้วยความระมัดระวัง

ประเทศไทยมีการนำฟลูออไรด์วานิชมาใช้ในการป้องกันโรคฟันผุในเด็กเล็กในบางพื้นที่ โดยมีรายงานการวิจัยที่นำฟลูออไรด์ไปใช้ในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดสระบุรีพบว่า กลุ่มทดลองมีการลุกลามต่อของรอยผุเริ่มแรกในฟันหน้าบนด้านริมฝีปากน้อยกว่ากลุ่มควบคุมร้อยละ 10.5 ซึ่งไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และยังมีการศึกษาให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัยเป็นผู้ทาฟลูออไรด์วานิชที่ฟันหน้าบน 4 ซี่ในเด็กอายุ 9 เดือน และทาซ้ำเมื่ออายุ 12 และ 15 เดือน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ทา 1 ครั้ง เมื่ออายุ 9 เดือน และกลุ่มที่ทาน้ำเปล่า ติดตามเด็กจนถึงอายุ 18 เดือนพบว่า เมื่อนับทั้งฟันผุแบบเป็นรู และไม่เป็นรู กลุ่มที่ทา 1 ครั้ง มีโอกาสเกิดฟันผุไม่ต่างจากกลุ่มทาน้ำเปล่า และมีโอกาสเกิดฟันผุมากกว่ากลุ่มที่ทา 3 ครั้ง 1.6 เท่า เมื่อนับเฉพาะฟันผุแบบเป็นรู อัตราการเกิดฟันผุไม่แตกต่างกันทั้ง 3 กลุ่ม

แม้ว่าฟลูออไรด์วานิชจะเข้ามามีบทบาทสำหรับเด็กแล้ว การแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ วันละ 2 ครั้ง ยังคงเป็นสิ่งสำคัญร่วมกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงอาหารหวานจะช่วยให้ฟันดีสำหรับทุกคน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก dental.anamai.moph.go.th