gallery

ผู้หญิงกลัวหมอฟันมากกว่าผู้ชาย?

รู้หรือไม่…
ผู้หญิงมีความวิตกกังวลขณะไปพบทันตแพทย์มากกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า

ผลการศึกษาพบว่า หญิงชาว ชาวอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ มีความวิตกกังวลถึง 19% ซึ่งหากเปรียบเทียบกับผู้ชายพบว่ามีเพียง 10% การวิจัยนี้ ดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งได้มองลึกลงไปถึงปัญหาของสุขภาพฟัน

จากการสำรวจพบว่า ประชากรในเวลส์ มีปัญหาสุขภาพฟันมากที่สุด แต่โดยรวมแล้วประชากรทั้งสามประเทศมีสุขภาพฟันที่ดีขึ้น โดยจากการสำรวจผู้ใหญ่กว่า 11,300 คน และทำการสังเกตผู้ใหญ่ 6,469 คน พบว่า ประชากรชาวเวลส์มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟัน และพบการสลายตัวของเนื้อฟันมากที่สุด คือ 1 ใน 10 รองลงมาคือไอร์แลนด์เหนือพบ 1 ใน 14 และ อังกฤษพบ 1 ใน 17 คนตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าประชากรโดยรวม 71% มีสุขภาพฟันที่ดี

BBC NEWS

ขอขอบคุณข้อมูลจาก kvamsook.com