gallery

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการจัดฟัน

1. การแปรงฟันไม่สะอาดจะทำให้เกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ และเกิดฟันด่างขาวได้

2. การเจริญเติบโตของขากรรไกรดีหรือไม่ ขึ้นกับกรรมพันธุ์ เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ยากแก่การควบคุม ดังนั้นแม้ว่าจะมีการวางแผนการรักษาอย่างละเอียด รอบคอบ การจัดฟันก็อาจไม่สามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้

3. สำหรับฟันซี่ที่เคยได้รับอุบัติเหตุมาก่อน อาจมีรอยร้าวที่มองไม่เห็น ฟันที่ผุมาก หรือฟันที่มีวัสดุอุดลึกอาจจะมีรอยทะลุโพรงประสาทแล้ว แต่ยังไม่เกิดอาการ การเคลื่อนฟันอาจทำให้ฟันเหล่านี้ ปรากฏอาการขึ้น เช่น ปวด หรือเปลี่ยนสี กรณีนี้การรักษาคลองรากฟันเป็นสิ่งจำเป็น

4. การละลายตัวของราก ฟันอาจเกิดขึ้นได้ โดยทั่วๆ ไปปลายรากฟันอาจสั้นลงเล็กน้อยระหว่างหรือหลังการจัดฟัน

5. การจัดฟันไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับการเกิดปัญหาข้อต่อ ขากรรไกร อย่างไรก็ตาม หากเคยมีประวัติปวดข้อต่อขากรรไกร หรือขากรรไกรค้าง ควรแจ้งให้ทันตแพทย์จัดฟันทราบทันที

ขอขอบคุณข้อมูลจาก doctor.or.th