gallery

โรคปริทันต์กับเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคที่ร่างกายสร้างหรือใช้อินซูลินขึ้นมาอย่างไม่เหมาะสม อินซูลิน คือ ฮอร์โมนที่มีความจำเป็นในการเปลี่ยนน้ำตาล แป้งและอาหารอื่น ๆ ไปเป็นพลังงานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เกือบหนึ่งในสามของเด็กและผู้ใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานจำนวน 20.8 ล้านคนโดยไม่รู้ตัวว่าตนเองกำลังป่วยเป็นโรคเบาหวาน งานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่า โรคปริทันต์อักเสบมักจะมีความเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานและอาจพิจารณาได้ว่าเป็นหนึ่งในโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง งานวิจัยล่าสุดที่มีผู้ข้าร่วมการวิจัยจำนวน 200 ราย ทำการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างโรคเบาหวานและโรคปริทันต์อักเสบ โดยผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าร่วมงานวิจัยที่มีโรคเบาหวานจะมีระดับการเป็น โรคปริทันต์อักเสบมากกว่าผู้เข้ารับการวิจัยที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน

ปัจจัยสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาในการประเมินสภาวะปริทัณฑ์ ในการกำหนดแผนการรักษาให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน และรวมถึงระดับการควบคุมทางการเผาผลาญหรือเมตาบอลิซึม ระยะเวลาของโรคเบาหวาน ภาวะแทรกซ้อนระยะยาวต่างๆ ที่มีอยู่ของโรคเบาหวาน ปัจจัยความเสี่ยงปัจจุบันที่มีอยู่และระดับความเป็นอยู่ที่ดีทั่วไป

สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ คือ เรื่องการลดแบคทีเรียและการกำจัดกลุ่มจุลินทรีย์ที่เกาะอยู่บนผิวฟันทั้งด้านบนและด้านบนของแนวเหงือก ทั้งนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการยกระดับและการวางแผนพื้นฐานการดูแลรักษาสุขภาพที่บ้าน การรักษาควรเน้นความสำคัญในการป้องกันโรคเหงือกและการอักเสบในช่องปาก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมโรคแทรกซ้อน ในช่องปากที่มีความเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน และเนื่องจากเราทราบดีว่า ความสามารถในการทำลายแบคทีเรียเป็นปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของโรคเหงือกอักเสบ แม้แต่ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีการควบคุมโรคเบาหวานได้ดี ผู้ป่วยควรได้รับการส่งเสริมให้ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำและแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันที่ช่วยในการป้องกันแบคทีเรีย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก colgate.co.th