gallery

เครื่องมือขยายขากรรไกร

เครื่องมือขยายขากรรไกร (Palatal Expander) เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่อาจมีการใช้ร่วมในการจัดฟันสำหรับขยายขากรรไกรบนที่แคบให้กว้างขึ้น เพื่อให้ขนาดขากรรไกรบนและล่างมีขนาดสัมพันธ์กัน และมีพื้นที่สำหรับเรียงฟันมากขึ้น

เครื่องมือขยายขากรรไกรอาจเป็นชนิดติดแน่น หรือชนิดถอดได้ โดยเครื่องมือขยายกรรไกรจะติดตั้งอยู่ที่เพดานปาก ซึ่ง ทันตแพทย์จัดฟันจะแนะนำวิธีไขสกรูที่เครื่องมือและจำนวนที่ไข เพื่อให้เครื่องมือขยายขากรรไกรออกตามกำหนด เช่น กี่วันต่อครั้ง ที่สำคัญผู้จัดฟันควรไขสกรูตามที่ทันตแพทย์จัดฟันแนะนำอย่างเคร่งครัด แต่ถ้าหากลืมไขสกรูก็ห้ามไขเพิ่มจำนวนย้อนหลังเด็ดขาด เพราะขากรรไกรจะถูกง้างออกมากเกินไปจนได้รับความเสียหายหรืออาจหักได้

เมื่อเริ่มไขสกรูช่วงแรกอาจมีอาการแน่นบริเวรขากรรไกรบน และจมูก และเมื่อขากรรไกรขยายออก อาจจะมีช่องเปิดตรงกลางระหว่างฟันหน้าบน ซึ่งช่องนี้จะค่อยๆปิดเองใน 2-3 เดือน ผู้จัดฟันควรรักษาความสะอาดของเครื่องมือขยายขากรรไกรด้วยการบ้วนปากหรือแปรงฟันหลังอาหารทุกครั้งเพื่อกำจัดเศษอาหาร หรือหากเป็นเครื่องมือขยายขากรรไกรชนิดถอดได้ควรถอดเครื่องมือออกมาทำความสะอาดทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร