gallery

จัดฟัน… ทำไมต้องถอนฟัน

สำหรับผู้ที่เข้ารับการจัดฟันไม่จำเป็นต้องถอนฟันเสมอไป เฉพาะในกรณีที่ฟันซ้อนเกมากหรือฟันยื่นมาก การถอนฟันจะทำให้มีช่องว่างที่จะจัดเรียงฟันที่ซ้อนเก หรือดึงฟันเข้าเพื่อลดความยื่นของฟัน และความอูมของริมฝีปากได้ โดยเมื่อจัดฟันเสร็จแล้ว ช่องว่างที่เกิดจากการถอนฟันก็จะถูกใช้หมดไปโดยไม่เหลือช่องห่างให้เห็น

ฟันที่มักถูกถอนเพื่อประโยชน์ในการจัดฟันมักเป็นฟันกรามน้อยที่อยู่หลังฟันเขี้ยว อย่างไรก็ตาม อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนซี่ฟันที่จะถอนตามแต่ลักษณะการสบฟัน หรือสภาพของฟันที่มีอยู่ในช่องปาก กล่าวคือ ในบางกรณีถ้าหากมีฟันซี่อื่นที่ผุมาก หรือมีวัสดุอุดขนาดใหญ่ หรือฟ้นที่มีรูปร่างผิดปกติ ก็อาจจำเป็นต้องถอนฟันที่มีความผิดปกติ เพื่อเก็บฟันที่ดีที่สุดไว้ แต่ทั้งนี้อาจทำให้การรักษายุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น หรืออาจต้องใช้เวลาในการจัดฟันยาวนานกว่าปกติ หรืออาจต้องใช้เครื่องมือพิเศษ หรืออุปกรณ์เสริมเป็นตัวช่วยในการรักษาครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ ทันตแพทย์จัดฟันจะพิจารณาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ขอขอบคุณข้อมูลจาก thaiortho.org