gallery

นิยามของคำว่า “จัดฟัน”

คามหมายของ การจัดฟัน

การจัดฟัน เป็นกระบวนการแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นจากการเรียงตัวของฟัน และการสบฟันที่ผิดปกติให้กลับไปสู่สภาพที่เป็นปกติหรือใกล้เคียงสูงสุด ซึ่งโครงสร้างฟันที่ถูกปรับเปลี่ยนรวมทั้งตำแหน่งฟันที่ถูกเลื่อนไปจะเกิดจากการใช้แรงที่ละเอียดอ่อนจากทั้งเครื่องมือภายนอกและภายในช่องปากเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปรับตำแหน่งใหม่ กระดูกที่ล้อมรากฟันจะเกิดการละลายและเกิดการเสริมสร้างใหม่ของกระดูกแบบค่อยเป็นค่อยไปและการจัดฟันโดยทั่วไปจะเกิดการเคลื่อนตัวของฟันในอัตราเฉลี่ยประมาณ 1 มิลลิเมตร ต่อ 1 เดือน

สาเหตุที่ต้อง จัดฟัน

เนื่องจากการเรียงตัวของฟันแต่ละคนไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับกับพันธุกรรมเป็นตัวกำหนดซึ่งมีผลต่อขนาด รูปร่าง และ ความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกรกับปัจจัยอื่นๆ ทำให้เกิดการเรียงตัวของฟันในลักษณะต่างๆ เช่น ขนาดของฟันใหญ่หรือเล็ก จำนวนฟันที่มี อาจมีฟันขาดหายไป หรือมีฟันเกิน
นิสัยบางอย่างที่มีผลต่อการเรียงตัวของฟัน เช่น การดูดนิ้ว กัดเล็บ การกลืนโดยเอาลิ้นดุนฟัน การหายใจ ทางปาก การถอนฟันน้ำนมก่อนเวลาที่สมควรก็เป็นสาเหตุให้เกิดการเรียงตัวของฟันที่ไม่สมดุลได้เช่นกัน

ประโยชน์ของ การจัดฟัน

การจัดฟัน สามารถแก้ปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยทำให้ใบหน้ามีความสวยงามและแก้ไขความผิดปกติในการทำหน้าที่ของ อวัยวะในช่องปากให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เช่น แก้ไขการเรียงตัวของฟันที่ไม่ดี ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปวดขากรรไกร หรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่เหงือก หรืออาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและเหงือกอักเสบ หรืออาจจำเป็นต้องจัดฟันเพื่อช่วยให้การรักษาทางทันตกรรมบางชนิดประสบผลสำเร็จมากขึ้น เช่น การใส่สะพานฟัน การครอบฟัน และการใส่ฟันชนิดถอดได้

ความสำคัญของการจัดฟัน และทำไมต้องจัดฟัน

ผู้ที่มีปัญหาเรื่องฟันเกหลายซี่ ขากรรไกรบน-ล่างไม่สัมพันธ์กัน จำนวนฟันรวมแล้วต้องการพื้นที่ในขากรรไกรมากกว่าขนาดของขากรรไกร ทำให้ฟันเกซ้อน คุด ที่อาการหนักก็ฟันล่างครอบฟันบนซะเลย ซึ่งปกติฟันบนจะครอบฟันล่าง การรักษาจะยุ่งยากตามปัญหา แต่ทันตแพทย์ก็สามารถแก้ปัญหาได้แต่ละราย ต้องเข้ารับการตรวจจากทันตแพทย์ผู้ชำนาญ ผู้ที่ต้องการเข้ารับการจัดฟัน หากฟันได้รับการดูแลตั้งแต่เด็ก เริ่มจากฟันกรามแท้ขึ้น
มาจะดีมาก ถ้ามีปัญหาการสบฟันผิดปกติจะได้แก้ไขทัน และง่ายต่อการรักษาต่อไป

ในเบื้องต้นทันตแพทย์จะขยายขากรรไกรซึ่งเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุประมาณ 10 – 11 ปี และใช้ระยะเวลาในการติดเครื่องมือประมาณ 2 – 3 ปี

กรณีผู้เข้ารับการจัดฟันอายุ ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปอาจต้องใส่เครื่องมือนานกว่าปกติ และใส่ retainer (พลาสติกยึดฟันหลังการรักษา) นานกว่าปกติ

อย่างไรก็ตามมักมีคำถามว่ามีการจัดฟันที่ไม่เห็นลวดหรือโลหะหรือยางได้หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันสามารถทำได้ โดยทันตแพทย์จะใส่เครื่องมือซ่อนไว้ด้านหลังฟัน ทำให้มองไม่เห็นเครื่องมือ ระหว่างการรักษา

การดูแลรักษาฟันเพื่อการจัดฟัน

ก่อนจัดฟันต้องตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ถ้ามีฟันผุก็ต้องอุดฟันก่อน และขูดหินปูนเคลือบฟลูออไรด์และเคลือบร่องฟันที่มีหลุมลึกเพื่อป้องกันฟันผุขณะจัดฟัน ใน 2-3 ปี ผู้ที่เข้ารับการจัดฟันจะได้รับการขูดหินปูน เคลือบร่องฟันพร้อมเคลือบฟลูออไรด์ทุก 3 – 6 เดือน และทันตแพทย์จะตรวจฟันตลอดว่ามีฟันผุเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้ามีจะได้ทำการรักษาได้ทันที

หลังจัดฟันเสร็จเรียบร้อย ผู้ที่จัดฟันจะต้องมาพบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพฟันและใส่ retainer (พลาสติกยึดฟันหลังการรักษา) อย่างเคร่งครัดตามเวลาที่ทันตแพทย์กำหนด ผู้ที่ไม่ใส่ retainer ตามทันตแพทย์สั่งจะต้องเริ่มต้นจัดฟันใหม่อีกรอบ