gallery

เลือดหยุดไหลยากกับการขูดหินปูน

ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดหยุดไหลยาก ควรจะมีการปรึกษาแพทย์ก่อนการทำกิจกรรมทางทันตกรรม

เพื่อแพทย์จะได้ปรึกษาและวางแผนการรักษาร่วมกับทันตแพทย์ โดยอาจจะต้องหยุดยาบางตัว หรืออาจจะต้องให้ยาบางตัวในขณะที่ทำฟัน (แล้วแต่กรณี) หรือในกรณีที่มีเลือดที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด อาจต้องมีการให้เลือด หรือสารทดแทนก่อนการขูดหินปูน เพื่อป้องกันปัญหาแทรกซ้อน หรืออาการเลือดไหลไม่หยุด