gallery

ทพญ.มัณยาภา ประภาพยืนยง

1image009

ทันตแพทย์หญิงมัณยาภา ประภาพยืนยง

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใส่ฟัน

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศนียบัตรขั้นสูงสาขาทันตกรรมใส่ฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย