gallery

ทีมทันตแพทย์ชั้นหนึ่ง

ทันตแพทย์อนรรฆพันธุ์ คำตัน
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทันตแพทย์หญิงถนอมศุก เจียรนัยไพศาล
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย)

 

ทันตแพทย์หญิงมัณยาภา ประภาพยืนยง
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (มศว.)

ประกาศนียบัตรขั้นสูงสาขาทันตกรรมใส่ฟัน (จุฬาฯ)

 

ทันตแพทย์หญิงสิริมนัส เจียรานุชาติ
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาฯ)

 

ทันตแพทย์หญิงสรัญญา วงศ์สกุลฐิติ
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาฯ)

 

ทันตแพทย์หญิงพรพรรณ จริยวิทยากุล
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาฯ)

 

ทันตแพทย์หญิงหทัยรัตน์ เจียรวัฒนสวัสดิ์
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาฯ)

 

ทันตแพทย์หญิงศิริจิต โพธิ์รักษานนท์
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาฯ)

วท.ม.วิทยาเอ็นโดดอนต์ (มศว.)

 

ทันตแพทย์นรินทร์ เจนยุทธนา
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาฯ)

วท.ม.ทันตกรรมจัดฟัน (จุฬาฯ)

 

ทันตแพทย์เทวัลย์ ทิพย์วัฒน์อักษร
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาฯ)


 

ทันตแพทย์หญิงปิยะภัสส์ จิระเวศยารักษ์
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาฯ)

 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทันตกรรมใส่ฟัน (จุฬาฯ)