gallery

อัตราค่าบริการทันตกรรม

บริการตรวจ
ให้คำปรึกษา

ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ตรวจและให้คำปรึกษา ไม่เสียค่าบริการ
ค่าเครื่องมือและค่าสเตอร์ไรซ์ 60
เอ็กซเรย์ ฟิล์มเล็ก 150
เอ็กซเรย์ ฟิล์มใหญ่ 500 15 นาที
เอ็กซเรย์จัดฟันจากภายนอก 1,000 20 นาที
ค่ายาชา 100

 

ขูดหินปูนและ
รักษาเหงือก

gums
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ขูดหินปูน (ปริมาณน้อย) 800 15 – 20 นาที
ขูดหินปูน (ปริมาณปานกลาง) 1,000 20 – 30 นาที
ขูดหินปูน (ปริมาณมาก) 1,200 30 – 45 นาที
รักษาเหงือก (ต่อครั้ง) 1,500-2,000 1 ชั่วโมง
ปรับแต่งการสบฟัน 1,000 30 นาที
การผ่าตัดเหงือก 3,000-4,000 1 ชั่วโมง
รักษาเหงือกต่อซี่ 400 20-30 นาที
ขจัดคราบฟันและบุหรี่ด้วย Air Flow (ไม่รวมค่าขูดหินปูน) 400-1,000 15 นาที

 

บริการอุดฟัน

dental-fillingsd
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
อุดฟันด้วยอมัลกัม 1 ด้าน 600 20 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยอมัลกัม 2 ด้าน ( เล็ก ) 800 20 – 30 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยอมัลกัม 2 ด้าน ( ใหญ่ ) 1,000 30 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยอมัลกัม 3 ด้าน ( เล็ก ) 1,200 30 – 40 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยอมัลกัม 3 ด้าน ( ใหญ่ ) 1,400 40 – 60 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยอมัลกัม 3 ด้านขึ้นไป 2,000 40 – 60 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 1 ด้าน ( เล็ก ) 700 20 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 1 ด้าน ( ใหญ่ ) 900 20 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 2 ด้าน ( เล็ก ) 1,100 30 นาท 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 2 ด้าน ( ใหญ่ ) 1,300 30 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 3 ด้าน ( เล็ก ) 1,500 40 – 60 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 3 ด้าน ( ใหญ่ ) 1,700 40 – 60 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 3 ด้านขึ้นไป 2,200 40 – 60 นาที 1 ครั้ง
อุดคอฟันด้วยคอมโพสิต 1 ด้าน 900 30 นาที 1 ครั้ง
อุดปิดช่องฟันห่าง (ขนาดเล็ก) ต่อซี่ 1,500 30 นาที 1 ครั้ง
อุดปิดช่องฟันห่าง (ขนาดใหญ่) ต่อซี่ 2,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
เคลือบด้านหน้าของฟันด้วยคอมโพสิต 2,500-3,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
อุดฟันด้วย Composite Onlay 3,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
Composite Veneer ต่อซี่ 2,500-3,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
Ceramic Veneer ต่อซี่ 9,000-10,000 45 นาที 2-3 ครั้ง
ใส่หมุดเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของวัสดุอุดฟัน 300
ขัดแต่งวัสดุอุดฟัน (กรณีอุดมาจากที่อื่น) ต่อซี่ 200 30 นาที
ทายาแก้เสียวฟัน 300 10 นาที
อุดฟันชั่วคราว 400 10 นาที
ค่ายาชาสำหรับกรณีอุดฟัน 100

 

ทันตกรรมเพื่อ
ความสวยงาม

beauty-smile-dental
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ฟอกสีฟันด้วย Beyond 8,000 60 – 75 นาที
ฟอกฟันขาวด้วย Gel ทำที่บ้าน (Home Beaching) 5,000 20 นาที
น้ำยา (Bleaching Gel ( Extra ) / หลอด) 500

 

รักษารากฟัน

NarzedziaDentystyczneZblizenieDentalToolsCloseup
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
รักษารากฟันหน้า Simple 3,000 60 – 90 นาที 2 ครั้ง
รักษารากฟันหน้า Complicated 4,000 60 – 90 นาที 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันกรามน้อย 1 ราก Simple 4,000 60 – 90 นาที 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันกรามน้อย 1 ราก Complicated 5,000 60 – 90 นาที 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันกรามน้อย 2 ราก Simple 5,500 60 – 90 นาที 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันกรามน้อย 2 ราก Complicated 6,000 60 – 90 นาที 3 ครั้ง
รักษารากฟันกรามน้อย 3 ราก 6,500 60 – 90 นาที 3 – 4 ครั้ง
รักษารากฟันกรามใหญ่ 3 ราก Simple 7,000 60 – 90 นาที 3 – 4 ครั้ง
รักษารากฟันกรามใหญ่ 3 ราก Complicated 8,000 60 – 90 นาที 3 – 4 ครั้ง
รักษารากฟันกรามใหญ่ 4 ราก Simple 8,500 60 – 90 นาที 3 – 4 ครั้ง
รักษารากฟันกรามใหญ่ 4 ราก Complicated 9,000 60 – 90 นาที 3 – 4 ครั้ง
รื้อวัสดุอุดรากฟันเก่า 500-1,000 30 – 60 นาที
รื้อเครื่องมือในคลองรากฟัน 1,000 1 ชั่วโมง
รักษารากฟันฉุกเฉิน 1,000 1 ชั่วโมง
ฟอกสีฟันที่รักษารากฟันแล้ว 700 1 ชั่วโมง
ผ่าตัดปลายรากฟัน 5,000 – 6,000 60 – 90 นาที

 

ทันตกรรมบดเคี้ยว

bitesplint
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ยึดฟันที่โยกกับพื้นข้างเคียง 1,000 45 นาที
ยางใส่กันกระแทกเวลาเล่นกีฬา 2,000 20 นาที 2 ครั้ง
ยางใส่ฟันสำหรับคนนอนกัดฟัน 2,000 20 นาที 2 ครั้ง
เครื่องมือใส่ แก้ไขการนอนกัดฟัน 3,000 20 นาที 2 ครั้ง
ปรับแต่งเครื่องมือ/แก้ไขการนอนกัดฟัน ต่อครั้ง 500 30 นาที

 

ทันตกรรมใส่ฟัน

dental-implant
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
พิมพ์ปากทำแบบศึกษาและให้คำปรึกษา 1,000 20 นาที
ฟันปลอมถอดได้ ฐานอคริลิค 1-2 ซี่ 2,000 20 – 30 นาที 2 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ ฐานอคริลิค 3-4 ซี่ 3,000 20 – 30 นาที 2 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ ฐานอคริลิค 5-6 ซี่ 4,000 30 – 60 นาที 2 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ ฐานอคริลิค 7-9 ซี่ 5,500 30 – 60 นาที 2-3 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ ฐานอคริลิค 10-12 ซี่ 8,000 30 – 60 นาที 2-3 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากบนและล่าง 20,000 1 ชั่วโมง 3-4 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ ปากบน หรือ ปากล่าง 10,000 1 ชั่วโมง 3-4 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากบนและล่าง ฐานโลหะ 28,000 1 ชั่วโมง 3-4 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง ฐานโลหะ 14,000 1 ชั่วโมง 3-4 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้บางส่วน ฐานโลหะ 10,000 1 ชั่วโมง 3-4 ครั้ง
ครอบฟันโลหะ ธรรมดา (Non-precious) 7,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันโลหะ พาลาเดี่ยม 11,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันโลหะ ทอง (50%) 13,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันโลหะ ทอง (70%) 15,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันพอร์ซเลนเชื่อมกับโลหะ พาลาเดี่ยม 10,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันพอร์ซเลนเชื่อมกับโลหะ ทอง (50%) 12,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันพอร์ซเลนเชื่อมกับโลหะ ทอง (80%) 14,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
เดือยฟันโลหะ พาลาเดี่ยม 3,000-5,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
เคลือบผิวฟัน (Veneer) ด้วยคอมโพสิต 2,500-3,000 1 – 2 ชม. 1 ครั้ง
เคลือบผิวฟัน (Veneer) ด้วยพอร์สเลน หรือ เอมแพส 9,000-10,000 90 นาที 2-3 ครั้ง
ครอบฟันด้วยโลหะ (Inlay/Onlay) พัลลาเดี่ยม/ทอง 1 ด้าน 5,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันด้วยโลหะ (Inlay/Onlay) พรีเชียส/ทอง 1 ด้าน 7,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันด้วยโลหะ (Inlay/Onlay) พรีเชียส/ทอง 2 ด้าน 9,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันด้วยโลหะ (Inlay/Onlay) พรีเชียส/ทอง 3 ด้านขึ้นไป 12,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันด้วยเซรามิคพอร์สเลน หรือ Empess 12,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันด้วยเซรามิคพอร์สเลน (Procera,Cercon,Zeno) 14,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ใส่เดือยสำเร็จรูป ฟันหน้า 4,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
ใส่เดือยสำเร็จรูป ฟันหลัง 4,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
รื้อครอบฟันหรือเดือยฟันเก่า 1,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
ซ่อมฟันปลอม (Shared side) 1,000-1,500 1 ชั่วโมง 1-2 ครั้ง
เติมฟันปลอม-ฟันปลอมเก่า ต่อซี่ 1,500 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
เสริมฐานฟันปลอม-ฟันปลอมเก่า ต่อซี่ 1,500 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
ยึดซีเมนต์ inlay, ครอบฟัน ต่อซี่ 1,000 1 ชั่วโมง
ซ่อมพอร์สเลน 1,000-1,500 1 ชั่วโมง
ทำครอบฟันชั่วคราว 1,500 1 ชั่วโมง 1-2 ครั้ง
เสริมฐานฟันปลอมด้วยวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ 1,500 1 ชั่วโมง
Transitional For rest Bite 2,000 1 ชั่วโมง
Band for cracked tooth / unit 1,000 1 ชั่วโมง

 

ทันตกรรม จัดฟัน

Smiling Girl With Braces
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
พิมพ์ปาก ถ่ายรูปเอ็กซเรย์ (ใหญ่ 2 เล็ก 2) 2,500 30 นาที
ติดเครื่องมือจัดฟันติดแน่น (โลหะ) 3,500 30 – 60 นาที 1-2 ครั้ง
ติดเครื่องมือจัดฟันติดแน่น(เซรามิค) 10,000 30 – 60 นาที 1-2 ครั้ง
ติดเครื่องมือจัดฟันติดแน่น(Damon) 3,000 30 – 60 นาที 1-2 ครั้ง
เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ ต่อชิ้น 3,000 20 นาที ตามแผนการรักษา
ปรับเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 3,500 20 นาที ตามแผนการรักษา
ปรับลวดจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ ต่อครั้ง 1,200-1,500 20 นาที ตามแผนการรักษา
ปรับลวดจัดฟันติดแน่นแบบเซรามิค ต่อครั้ง 2,000 20 นาที ตามแผนการรักษา
ปรับลวดจัดฟันติดแน่นแบบ Damon ต่อครั้ง 2,500 20 นาที ตามแผนการรักษา
ปรับเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ 500 20 นาที ตามแผนการรักษา
เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) หลังจัดฟันเสร็จ ต่อชิ้น 2,000 20 นาที 1-2 ครั้ง
ตรวจ Retainer ไม่เสียค่าบริการ 10 นาที
ติดเครื่องมือจัดฟันแบบ invislign ปรึกษาทันตแพทย์
ปรับเครื่องมือจัดฟันแบบ invislign ปรึกษาทันตแพทย์

 

ทันตกรรมเด็ก

periodontics_price
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
อุด PRR. ฟันน้ำนม 800 20 นาที 1 ครั้ง
อุด PRR. ฟันแท้ 1,000 20 นาที 1 ครั้ง
เคลือบฟลูออไรด์ (PPF) 500 20 นาที 1 ครั้ง
ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์ 1,000 45 นาที 1 ครั้ง
เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) 400 15 นาที 1 ครั้ง
ถอนฟันน้ำนม 500 20 นาที 1 ครั้ง
รักษารากฟันเด็ก Pulpotomy 1,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันเด็ก Pulpotomy (ฟันหน้า) 1,200 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันเด็ก Pulpotomy (ฟันหลัง) 1,800 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟัน Stainless Steel 2,000 1 ชั่วโมง
ครอบฟัน Stainless Steel มีเคลือบด้านหน้า 2,500 1 ชั่วโมง
ครอบฟัน Stainless Steel ด้วยวัสดุคอมโพสิต 2,000 1 ชั่วโมง
ใส่เครื่องมือกันฟันล้มชนิดติดแน่น 2,500-3,000 45 นาที 2-3 ครั้ง
ใส่เครื่องมือถอดได้ 3,000 20 นาที ตามแผนการรักษา
ค่าปรับเครื่องมือ 500 20 นาที ตามแผนการรักษา
ตรวจสภาพฟันและให้ความรู้ 400 20 นาที

 

ศัลยกรรมช่อง ปากและรากเทียม

Oral-Surgery
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
 
ถอนฟันแท้ 600-1,500 20 นาที
ผ่าฟันคุด (Impact/Wisdom) ต่อซี่ 2,500-4,000 30 – 60 นาที
ผ่าฟันฝัง(Embedded) ต่อซี่ 5,000-6,000 1 ชั่วโมง
ปลูกกระดูก (Bond Graft) 5,000-6,000 1 ชั่วโมง 1-2 ครั้ง
ยก Sinus และปลูกกระดูก 10,000-15,000 60 – 90 นาที ตามแผนการรักษา
รักษา Dry socket 400 10 – 15 นาที
ใส่รากเทียมขนาดเล็ก (mini-implant) 35,000 60 – 90 นาที ตามแผนการรักษา
Surgical Stent 1,500 10 นาที
Fixture Osstem ผ่าตัดฝังรากเทียม 30,000 60 – 90 นาที ตามแผนการรักษา
Fixture Anyridge ผ่าตัดฝังรากเทียม 30,000 60 – 90 นาที ตามแผนการรักษา
ค่าผ่าตัดเพื่อต่อ Healing Abutment ไม่เสียค่าบริการ 60 – 90 นาที
ค่าต่อ Abutment + ครอบพัลลาเดียม 20,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ค่าต่อ Abutment + ครอบโลหะทอง 50% 25,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง