gallery

อัตราค่าบริการทันตกรรม

บริการตรวจ
ให้คำปรึกษา

ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ตรวจและให้คำปรึกษา ไม่เสียค่าบริการ - -
ค่าเครื่องมือและค่าสเตอร์ไรซ์ 60 - -
เอ็กซเรย์ ฟิล์มเล็ก 150 - -
เอ็กซเรย์ ฟิล์มใหญ่ 500 15 นาที -
เอ็กซเรย์จัดฟันจากภายนอก 1,000 20 นาที -
ค่ายาชา 100 - -

 

ขูดหินปูนและ
รักษาเหงือก

gums
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ขูดหินปูน (ปริมาณน้อย) 800 15 – 20 นาที -
ขูดหินปูน (ปริมาณปานกลาง) 1,000 20 – 30 นาที -
ขูดหินปูน (ปริมาณมาก) 1,200 30 – 45 นาที -
รักษาเหงือก (ต่อครั้ง) 1,500-2,000 1 ชั่วโมง -
ปรับแต่งการสบฟัน 1,000 30 นาที -
การผ่าตัดเหงือก 3,000-4,000 1 ชั่วโมง -
รักษาเหงือกต่อซี่ 400 20-30 นาที -
ขจัดคราบฟันและบุหรี่ด้วย Air Flow (ไม่รวมค่าขูดหินปูน) 400-1,000 15 นาที -

 

บริการอุดฟัน

dental-fillingsd
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
อุดฟันด้วยอมัลกัม 1 ด้าน 600 20 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยอมัลกัม 2 ด้าน ( เล็ก ) 800 20 – 30 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยอมัลกัม 2 ด้าน ( ใหญ่ ) 1,000 30 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยอมัลกัม 3 ด้าน ( เล็ก ) 1,200 30 – 40 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยอมัลกัม 3 ด้าน ( ใหญ่ ) 1,400 40 – 60 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยอมัลกัม 3 ด้านขึ้นไป 2,000 40 – 60 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 1 ด้าน ( เล็ก ) 700 20 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 1 ด้าน ( ใหญ่ ) 900 20 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 2 ด้าน ( เล็ก ) 1,100 30 นาท 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 2 ด้าน ( ใหญ่ ) 1,300 30 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 3 ด้าน ( เล็ก ) 1,500 40 – 60 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 3 ด้าน ( ใหญ่ ) 1,700 40 – 60 นาที 1 ครั้ง
อุดฟันด้วยคอมโพสิต 3 ด้านขึ้นไป 2,200 40 – 60 นาที 1 ครั้ง
อุดคอฟันด้วยคอมโพสิต 1 ด้าน 900 30 นาที 1 ครั้ง
อุดปิดช่องฟันห่าง (ขนาดเล็ก) ต่อซี่ 1,500 30 นาที 1 ครั้ง
อุดปิดช่องฟันห่าง (ขนาดใหญ่) ต่อซี่ 2,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
เคลือบด้านหน้าของฟันด้วยคอมโพสิต 2,500-3,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
อุดฟันด้วย Composite Onlay 3,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
Composite Veneer ต่อซี่ 2,500-3,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
Ceramic Veneer ต่อซี่ 9,000-10,000 45 นาที 2-3 ครั้ง
ใส่หมุดเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของวัสดุอุดฟัน 300 - -
ขัดแต่งวัสดุอุดฟัน (กรณีอุดมาจากที่อื่น) ต่อซี่ 200 30 นาที -
ทายาแก้เสียวฟัน 300 10 นาที -
อุดฟันชั่วคราว 400 10 นาที -
ค่ายาชาสำหรับกรณีอุดฟัน 100 - -

 

ทันตกรรมเพื่อ
ความสวยงาม

beauty-smile-dental
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ฟอกสีฟันด้วย Beyond 8,000 60 – 75 นาที -
ฟอกฟันขาวด้วย Gel ทำที่บ้าน (Home Beaching) 5,000 20 นาที -
น้ำยา (Bleaching Gel ( Extra ) / หลอด) 500 - -

 

รักษารากฟัน

NarzedziaDentystyczneZblizenieDentalToolsCloseup
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
รักษารากฟันหน้า Simple 3,000 60 – 90 นาที 2 ครั้ง
รักษารากฟันหน้า Complicated 4,000 60 – 90 นาที 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันกรามน้อย 1 ราก Simple 4,000 60 – 90 นาที 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันกรามน้อย 1 ราก Complicated 5,000 60 – 90 นาที 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันกรามน้อย 2 ราก Simple 5,500 60 – 90 นาที 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันกรามน้อย 2 ราก Complicated 6,000 60 – 90 นาที 3 ครั้ง
รักษารากฟันกรามน้อย 3 ราก 6,500 60 – 90 นาที 3 – 4 ครั้ง
รักษารากฟันกรามใหญ่ 3 ราก Simple 7,000 60 – 90 นาที 3 – 4 ครั้ง
รักษารากฟันกรามใหญ่ 3 ราก Complicated 8,000 60 – 90 นาที 3 – 4 ครั้ง
รักษารากฟันกรามใหญ่ 4 ราก Simple 8,500 60 – 90 นาที 3 – 4 ครั้ง
รักษารากฟันกรามใหญ่ 4 ราก Complicated 9,000 60 – 90 นาที 3 – 4 ครั้ง
รื้อวัสดุอุดรากฟันเก่า 500-1,000 30 – 60 นาที -
รื้อเครื่องมือในคลองรากฟัน 1,000 1 ชั่วโมง -
รักษารากฟันฉุกเฉิน 1,000 1 ชั่วโมง -
ฟอกสีฟันที่รักษารากฟันแล้ว 700 1 ชั่วโมง -
ผ่าตัดปลายรากฟัน 5,000 – 6,000 60 – 90 นาที -

 

ทันตกรรมบดเคี้ยว

bitesplint
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
ยึดฟันที่โยกกับพื้นข้างเคียง 1,000 45 นาที -
ยางใส่กันกระแทกเวลาเล่นกีฬา 2,000 20 นาที 2 ครั้ง
ยางใส่ฟันสำหรับคนนอนกัดฟัน 2,000 20 นาที 2 ครั้ง
เครื่องมือใส่ แก้ไขการนอนกัดฟัน 3,000 20 นาที 2 ครั้ง
ปรับแต่งเครื่องมือ/แก้ไขการนอนกัดฟัน ต่อครั้ง 500 30 นาที -

 

ทันตกรรมใส่ฟัน

dental-implant
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
พิมพ์ปากทำแบบศึกษาและให้คำปรึกษา 1,000 20 นาที -
ฟันปลอมถอดได้ ฐานอคริลิค 1-2 ซี่ 2,000 20 – 30 นาที 2 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ ฐานอคริลิค 3-4 ซี่ 3,000 20 – 30 นาที 2 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ ฐานอคริลิค 5-6 ซี่ 4,000 30 – 60 นาที 2 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ ฐานอคริลิค 7-9 ซี่ 5,500 30 – 60 นาที 2-3 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ ฐานอคริลิค 10-12 ซี่ 8,000 30 – 60 นาที 2-3 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากบนและล่าง 20,000 1 ชั่วโมง 3-4 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ ปากบน หรือ ปากล่าง 10,000 1 ชั่วโมง 3-4 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากบนและล่าง ฐานโลหะ 28,000 1 ชั่วโมง 3-4 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง ฐานโลหะ 14,000 1 ชั่วโมง 3-4 ครั้ง
ฟันปลอมถอดได้บางส่วน ฐานโลหะ 10,000 1 ชั่วโมง 3-4 ครั้ง
ครอบฟันโลหะ ธรรมดา (Non-precious) 7,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันโลหะ พาลาเดี่ยม 11,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันโลหะ ทอง (50%) 13,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันโลหะ ทอง (70%) 15,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันพอร์ซเลนเชื่อมกับโลหะ พาลาเดี่ยม 10,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันพอร์ซเลนเชื่อมกับโลหะ ทอง (50%) 12,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันพอร์ซเลนเชื่อมกับโลหะ ทอง (80%) 14,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
เดือยฟันโลหะ พาลาเดี่ยม 3,000-5,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
เคลือบผิวฟัน (Veneer) ด้วยคอมโพสิต 2,500-3,000 1 – 2 ชม. 1 ครั้ง
เคลือบผิวฟัน (Veneer) ด้วยพอร์สเลน หรือ เอมแพส 9,000-10,000 90 นาที 2-3 ครั้ง
ครอบฟันด้วยโลหะ (Inlay/Onlay) พัลลาเดี่ยม/ทอง 1 ด้าน 5,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันด้วยโลหะ (Inlay/Onlay) พรีเชียส/ทอง 1 ด้าน 7,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันด้วยโลหะ (Inlay/Onlay) พรีเชียส/ทอง 2 ด้าน 9,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันด้วยโลหะ (Inlay/Onlay) พรีเชียส/ทอง 3 ด้านขึ้นไป 12,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันด้วยเซรามิคพอร์สเลน หรือ Empess 12,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟันด้วยเซรามิคพอร์สเลน (Procera,Cercon,Zeno) 14,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ใส่เดือยสำเร็จรูป ฟันหน้า 4,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
ใส่เดือยสำเร็จรูป ฟันหลัง 4,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
รื้อครอบฟันหรือเดือยฟันเก่า 1,000 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
ซ่อมฟันปลอม (Shared side) 1,000-1,500 1 ชั่วโมง 1-2 ครั้ง
เติมฟันปลอม-ฟันปลอมเก่า ต่อซี่ 1,500 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
เสริมฐานฟันปลอม-ฟันปลอมเก่า ต่อซี่ 1,500 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง
ยึดซีเมนต์ inlay, ครอบฟัน ต่อซี่ 1,000 1 ชั่วโมง -
ซ่อมพอร์สเลน 1,000-1,500 1 ชั่วโมง -
ทำครอบฟันชั่วคราว 1,500 1 ชั่วโมง 1-2 ครั้ง
เสริมฐานฟันปลอมด้วยวัสดุปรับสภาพเนื้อเยื่อ 1,500 1 ชั่วโมง -
Transitional For rest Bite 2,000 1 ชั่วโมง -
Band for cracked tooth / unit 1,000 1 ชั่วโมง -

 

ทันตกรรม จัดฟัน

Smiling Girl With Braces
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
พิมพ์ปาก ถ่ายรูปเอ็กซเรย์ (ใหญ่ 2 เล็ก 2) 2,500 30 นาที -
ติดเครื่องมือจัดฟันติดแน่น (โลหะ) 3,500 30 – 60 นาที 1-2 ครั้ง
ติดเครื่องมือจัดฟันติดแน่น(เซรามิค) 10,000 30 – 60 นาที 1-2 ครั้ง
ติดเครื่องมือจัดฟันติดแน่น(Damon) 3,000 30 – 60 นาที 1-2 ครั้ง
เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ ต่อชิ้น 3,000 20 นาที ตามแผนการรักษา
ปรับเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 3,500 20 นาที ตามแผนการรักษา
ปรับลวดจัดฟันติดแน่นแบบโลหะ ต่อครั้ง 1,200-1,500 20 นาที ตามแผนการรักษา
ปรับลวดจัดฟันติดแน่นแบบเซรามิค ต่อครั้ง 2,000 20 นาที ตามแผนการรักษา
ปรับลวดจัดฟันติดแน่นแบบ Damon ต่อครั้ง 2,500 20 นาที ตามแผนการรักษา
ปรับเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ 500 20 นาที ตามแผนการรักษา
เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) หลังจัดฟันเสร็จ ต่อชิ้น 2,000 20 นาที 1-2 ครั้ง
ตรวจ Retainer ไม่เสียค่าบริการ 10 นาที -
ติดเครื่องมือจัดฟันแบบ invislign ปรึกษาทันตแพทย์ - -
ปรับเครื่องมือจัดฟันแบบ invislign ปรึกษาทันตแพทย์ - -

 

ทันตกรรมเด็ก

periodontics_price
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
       
อุด PRR. ฟันน้ำนม 800 20 นาที 1 ครั้ง
อุด PRR. ฟันแท้ 1,000 20 นาที 1 ครั้ง
เคลือบฟลูออไรด์ (PPF) 500 20 นาที 1 ครั้ง
ขูดหินปูนและเคลือบฟลูออไรด์ 1,000 45 นาที 1 ครั้ง
เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) 400 15 นาที 1 ครั้ง
ถอนฟันน้ำนม 500 20 นาที 1 ครั้ง
รักษารากฟันเด็ก Pulpotomy 1,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันเด็ก Pulpotomy (ฟันหน้า) 1,200 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
รักษารากฟันเด็ก Pulpotomy (ฟันหลัง) 1,800 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ครอบฟัน Stainless Steel 2,000 1 ชั่วโมง -
ครอบฟัน Stainless Steel มีเคลือบด้านหน้า 2,500 1 ชั่วโมง -
ครอบฟัน Stainless Steel ด้วยวัสดุคอมโพสิต 2,000 1 ชั่วโมง -
ใส่เครื่องมือกันฟันล้มชนิดติดแน่น 2,500-3,000 45 นาที 2-3 ครั้ง
ใส่เครื่องมือถอดได้ 3,000 20 นาที ตามแผนการรักษา
ค่าปรับเครื่องมือ 500 20 นาที ตามแผนการรักษา
ตรวจสภาพฟันและให้ความรู้ 400 20 นาที -

 

ศัลยกรรมช่อง ปากและรากเทียม

Oral-Surgery
ราคา (บาท)
ระยะเวลา
จำนวนครั้ง
 
ถอนฟันแท้ 600-1,500 20 นาที -
ผ่าฟันคุด (Impact/Wisdom) ต่อซี่ 2,500-4,000 30 – 60 นาที -
ผ่าฟันฝัง(Embedded) ต่อซี่ 5,000-6,000 1 ชั่วโมง -
ปลูกกระดูก (Bond Graft) 5,000-6,000 1 ชั่วโมง 1-2 ครั้ง
ยก Sinus และปลูกกระดูก 10,000-15,000 60 – 90 นาที ตามแผนการรักษา
รักษา Dry socket 400 10 – 15 นาที -
ใส่รากเทียมขนาดเล็ก (mini-implant) 35,000 60 – 90 นาที ตามแผนการรักษา
Surgical Stent 1,500 10 นาที -
Fixture Osstem ผ่าตัดฝังรากเทียม 30,000 60 – 90 นาที ตามแผนการรักษา
Fixture Anyridge ผ่าตัดฝังรากเทียม 30,000 60 – 90 นาที ตามแผนการรักษา
ค่าผ่าตัดเพื่อต่อ Healing Abutment ไม่เสียค่าบริการ 60 – 90 นาที -
ค่าต่อ Abutment + ครอบพัลลาเดียม 20,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง
ค่าต่อ Abutment + ครอบโลหะทอง 50% 25,000 1 ชั่วโมง 2-3 ครั้ง